POLITYKA PRYWATNOŚCI

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Business & Work Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, Al. Chopina 1G lok 17-19, 87–800 Włocławek, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000648362, NIP 8883127423, tel. 54 307 07 03, e-mail info@www.bwc.com.pl (zwana dalej Administratorem). 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu / w celach: a. realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO — niezbędność do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzeniem roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich; b. związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c)  RODO — niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; c. bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z wykonaniem zawartych umów, obsługą sprzedaży lub realizacją zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; d. realizacji Pani/Pana praw, aktualizacji Pani/Pana danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; e. archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; f. marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) lub kontaktu telefonicznego na podany przez Pana/Panią numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na zasadzie powierzenia przetwarzania przez następujące podmioty: partnerzy biznesowi powiązani kapitałowo z Administratorem mające siedzibę w Polsce, usługodawcy świadczący dla nas usługi z zakresu: doradztwa podatkowego oraz obsługi księgowej, kursów językowych, obsługi i serwisu IT. Jeżeli dojdzie do powierzenia Pana/Pani danych innym podmiotom, niezwłocznie Pana/Panią o tym poinformujemy poprzez wiadomość elektroniczną, telefoniczną lub komunikat na stronie internetowej. 4. Administrator informuje, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie swego biura, w tym bezpieczeństwa swych pracowników, prowadzi monitoring wizyjny obejmujący teren posesji i budynków znajdujących się przy Al. Chopina 1G lok. 17-19 we Włocławku. Stosowne informacje graficzne i tekstowe o prowadzonym monitoringu wizyjnym znajdują się na ogrodzeniu od strony ulicy, przy bramie wjazdowej, na terenie całego placu, przy wejściu do budynku oraz na korytarzach w budynku biurowym, więc korzystając z naszych usług lub przebywając na terenie w/w nieruchomości i na terenie całej posesji jednocześnie zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych osobowych w postaci Pana/Pani wizerunku. 5. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osób wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów firmy, ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. 6. Dane osobowe w postaci wizerunku będą lub mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, tj. organom ścigania, sądom lub organom administracji publicznej. Dostęp do nagrań monitoringu podlega ścisłemu ograniczeniu i kontroli. 7. Nagrania monitoringu będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 (dwóch) tygodni. 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej. 9. Pana/Pani dane osobowe (oprócz nagrań z monitoringu) będą przechowywane przez okres: a. 10 lat dla danych dotyczących kontrahentów oraz dla transakcji kupna sprzedaży z osobami fizycznymi; b. 50 lat dla danych osobowych pracowników firmy, od dnia ich przekazania. Po upływie okresu przechowywania Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte z systemów informatycznych Administratora, zaś dokumenty w formie papierowej zostaną zniszczone. 10. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 11. Posiada Pan/Pani prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych w każdym czasie. 12. Posiada Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 13. Posiada Pana/Pani prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. 14. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. 15. Każde z uprawnień wymienionych w punktach od 11 do 15 może Pan/Pani zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości email na adres: info@www.bwc.com.pl 16. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres siedziby Administratora z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości email na adres: info@www.bwc.com.pl 17. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO. 18. Dane osobowe przekazuje Pan/Pani w sposób całkowicie dobrowolny. W razie braku uzupełnienia wymaganych pól formularza lub braku podpisu pod formularzem lub braku podania danych niezbędnych do zawarcia umowy, nie będziemy mogli świadczyć usług na Pana/Pani rzecz. Natomiast w przypadku braku wskazania adresu email lub numeru telefonu nie będziemy mogli się z Panem/Panią skontaktować mailowo lub telefonicznie w związku z wykonaniem umowy lub w innych przypadkach związanych ze świadczeniem usług wykonaniem umów lub działaniami marketingowymi.